۱۳۸۸ تیر ۲۲, دوشنبه

نظم


ويده ويده خوبونه
سل او پنځوس غمونه
وړي مي دزړه زنګونه
ستادخندايادونه
ښه وايي داجانانه
خندا خندا جانانه
خندا خنداجانانه
_
غوسه مي ستاياده ده
بوسه مي ستاياده ده
کوڅه مي ستاياده ده
باور چي تايادوم
بس دادنيايادوم
نوم دي ولا يادوم
کله چي لاس دروړمه
اوکه دي غاړه کړمه
اوکه دي خوله اخلمه
نو بسم الله جانانه
خنداخندا جانانه
خندا خنداجانانه
__
چيري ازاره نسي
او ناکراره نه سي
رانه بي زاره نه سي
او ګوره چي ولاړه نسي
بيا به غمونه ډير سي
بيا به فکرونه ډيرسي
خدايږوچي ستره نه کړي
داسي جفا جانانه
خندا خنداجانانه
خندا خنداجانانه

ژړادي بياياده کړه
خندادي بيا ياده کړه
نڅادي بيا ياده کړه
بخښنه غواړمه زه
که درنه ولاړمه زه
ضرور به ژاړمه زه
داهرڅه تاوويل
ته وې چي ماوويل
خيرد ى که تاوويل
خيردى که ماوويل
دواړه رښتيا جانانه
خنداخندا جانانه
خنداخندا جانانه
داعي
لښکرګاه
٠٣_١١_٨٧
شپه